ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศกำหนดยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ธ.ค. 2555
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานเรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
28 ต.ค. 2555
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานเรื่อง การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ต.ค. 2555
24 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
24 ส.ค. 2555
25 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
10 ส.ค. 2555
26 อำเภอท่าศาลาร่วมกับอบต.หัวตะพานขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2555
117
10 ส.ค. 2555
27 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ก.ค. 2555
28 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงด้วง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
75
18 ก.ค. 2555
29 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
18 มิ.ย. 2555
30 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14